Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2020-01-09 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Numer sprawy: 01/2020

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2020-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty