Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-12-03 Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy:

Termin składania ofert: 2018-12-17

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

ul. ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

 

ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na stanowisko:

 

Naczelnej Pielęgniarki:

 

 

1.    Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896). Dodatkowo Kandydat powinien wykazać się posiadaniem specjalizacji w innej dziedzinie pielęgniarstwa.

 

2.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, przy ul. ks. Markwarta 4-6 w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Oferty kierowane są do Dyrektora Zakładu. Na kopercie każdy Kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres do korespondencji, a także dopisek „Konkurs na Naczelną Pielęgniarkę w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy”.

 

3.    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zakładu odbywać się będzie na prośbę Kandydata.

 

4.    Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie grudzień/styczeń 2019 r.

 

5.    O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Dyrektor

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

 

 

dr n. med. Marek Lewandowski

/podpis na oryginale/

Załączniki do ogłoszenia