Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2019-09-12 Bydgoszcz, 12 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe (Rozeznanie rynku)

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dla zadania p.n. „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo- płciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”.
W związku z powyższym proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie:
- Studium Wykonalności projektu;
- Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Usługę należy wykonać zgodnie z załączonym do zaproszenia projektem umowy.

Ofertę proszę przesłać elektronicznie na adres: przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl w terminie do 18 września 2019 r. do godziny 12.00 na załączonym Formularzu Ofertowym.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Michał Kryszewski tel.: 52 / 58-26-252.

Numer sprawy: 03

Termin składania ofert: 2019-09-18

Załączniki do ogłoszenia