Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2022-04-05 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Numer sprawy: 03/2022

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2022-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty