Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2024-03-30 Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej:
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2020-01-23

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.      mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·         pochodzą z różnych źródeł,

·         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

·         część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.

2.      teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

3.      niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych

4.      filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

5.      nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst,

6.      nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast,

7.      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

8.      dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

9.      niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych,

Niedostępne elementy i treści

·         W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2024 r.

·         Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

·         Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebny jest dostęp do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

·         „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona wyposażona jest w funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką.

Wersja mobilna serwisu

Strona internetowa została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”,
w skrócie RWD - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-21
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Administrator strony.
kontakt tel.: 52 58 26 355
adres e-mail: dostepnosc@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy - Budynek główny zlokalizowany przy
ul. ks. R. Markwarta 4-6 w Bydgoszczy (budynek nr 1)

Wejścia do budynku znajdują się od ulicy ks. R. Markwarta – cześć Szpitalna oraz wejście do Przychodni gdzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek posiada własny parking, w tym 1 miejsce parkingowe wyraźnie oznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking miejski posiadający 3 miejsca parkingowe wyraźnie oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych – wyposażone jest w drzwi automatyczne i podjazd dla wózków,

Na parterze znajduje się Rejestracja Główna i Portiernia,

Budynek jest wyposażony w 2 windy osobowe,

Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku różnice poziomów pokonać można przy pomocy pochylni. Pochylnie posiadają poręcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 1 piętrze, po prawej stronie od klatki schodowej na wprost. W ramach poszczególnych oddziałów znajdują się toalety dla pacjentów i personelu. Minimum jedna z toalet na danym oddziale przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących,

W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących,

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących,

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w portierni przy wejściu na teren szpitala,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.  Usługa jest dostępna w godzinach 7:00 - 14:35. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy - Budynek zlokalizowany przy ul. Kopernika 14 w Bydgoszczy (budynek nr 2)

Wejścia do budynku Przychodni znajdują się od ulicy Kopernika gdzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pochylnia posiada poręcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Budynek nie posiada własnego parkingu.

Na parterze znajduje się Rejestracja Główna

Budynek nie jest wyposażony w windę osobową,

Toaleta ogólna dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po prawej stronie od klatki schodowej,

Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących,

W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących,

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących,

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników rejestracji przebywających na parterze przy wejściu na teren przychodni,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.  Usługa jest dostępna w godzinach 7:00 - 14:35. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Dokładamy wszelkich starań by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.