Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Misja

Misja

Zgodnie ze Statutem SP WZOZ MSWiA spełnia swoją misję poprzez:

§          działalność profilaktyczno - leczniczą w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki: stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń  zdrowotnych udzielanych z poszanowaniem praw pacjenta,

§          medyczne zabezpieczenie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego kraju przez służby podległe MSWiA,

§          stałe doskonalenie i dokształcanie wszystkich pracowników poprzez szkolenia   wewnątrzszpitalne oraz udzielanie urlopów szkoleniowych,

§          zapewnienie pacjentom przyjaznych i bezpiecznych warunków leczenia.