Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2014-12-22 Pełnomocnik do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów
Pełnomocnik do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów 
w SP WZOZ MSWiA w BydgoszczyIWONA KALITOWSKA
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 
we wtorki i czwartki w godzinach 12:00 - 13:00
V piętro, sekretariat

telefon 52 58 26 201
e-mail: epidemiologia@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez naszą placówkę naruszone zostały ich prawa mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów.

Weteran poszkodowany jest uprawniony do:

  • korzystania poza kolejnością z bezterminowych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej  m. in. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. W tym przypadku nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze  środków publicznych;
  • bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi dofinansowuje się ze środków Ministra Obrony Narodowej zakup leków w kwocie przekraczającej wysokość limitu finansowania ze środków publicznych. Uprawniony otrzymuje produkty lecznicze na podstawie recepty oznaczonej kodem uprawnienia ,,PO”. Apteka wydaje leki za darmo.

Poza granicami Polski korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej pokrywa budżet państwa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.